search

Καταστατικό

ΑΡΘΡΟ 1 – ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ

Με την επωνυμία ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ ιδρύεται επαγγελματικό σωματείο των εμμίσθων δημοσιογράφων που εργάζονται και κατοικούν στα γεωγραφικά διαμερίσματα της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και των ελληνικών νήσων. Το σωματείο αυτό, είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) θα αναφέρεται δε στο παρόν Καταστατικό ως «Ένωση». Έχει έδρα την Πάτρα και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ακολουθούν.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ

Σκοποί της Ένωσης είναι :
α) Η προστασία, η προαγωγή και η διασφάλιση των ηθικών, οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.
β) Η σταθερή μέριμνα για τη βελτίωση και εξύψωση του μορφωτικού και επαγγελματικού επιπέδου των μελών της.
γ) Η καλλιέργεια πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης.
δ) Η οικονομική ενίσχυση των μελών της Ένωσης για απόκτηση και εμπλουτισμό των μέσων επιμόρφωσής τους.

ΑΡΘΡΟ 3

Τα μέσα με τα οποία η Ένωση επιδιώκει τους σκοπούς της είναι:
α) Η κοινή προσπάθεια όλων των μελών και η ενεργός συμμετοχή τους στους συνδικαλιστικούς αγώνες του σωματείου.
β) Η τακτική ενημέρωση των μελών της, καθώς και της Κοινής Γνώμης, για τα ζητήματα συντακτών.
γ) Η συμμετοχή της Ένωσης σε ευρύτερες συγγενικές, επαγγελματικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και η συμμετοχή της στην ήδη συσταθείσα Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών.
δ) Η ίδρυση και λειτουργία Βιβλιοθήκης και Μουσείου Τύπου στην Πάτρα . Το Μουσείο Τύπου θα διοικείται από τριμελές διοικητικό συμβούλιο ,το οποίο θα εκλέγεται από τα μέλη της Ένωσης .
ε) Η συμμετοχή σε εθνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
στ) Η υποστήριξη πρωτοβουλιών για την επίλυση τοπικών προβλημάτων της περιοχής της γενικού ενδιαφέροντος.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πόροι της Ένωσης είναι:
α) Το δικαίωμα εγγραφής και οι μηνιαίες εισφορές των μελών, όπως καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
β) Δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την Ένωση.
γ) Τα έσοδα που προέρχονται από την κινητή ή ακίνητη περιουσία της Ένωσης.
δ) Κάθε άλλο έσοδο που αποκτάται με νόμιμο τρόπο και εξυπηρετεί τους σκοπούς της Ένωσης.
ε) Έσοδα από το αγγελιόσημο σύμφωνα με το Ν. 2328/95 και του αναγκαστικού Νόμου Ν. 248/67.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1.Μέλη της Ένωσης είναι όσα καταγράφονται ως τακτικά , δόκιμα και επίτιμα στο σχετικό Μητρώο της Ένωσης.
2. Ως μέλη εγγράφονται στο Μητρώο της Ένωσης οι κατά κύριο και αποκλειστικό επάγγελμα συντάκτες των ημερήσιων εφημερίδων καθώς και των ραδιοτηλεοπτικών Μ.Μ.Ε, που έχουν προσωρινή ή οριστική άδεια και λειτουργούν νόμιμα στα γεωγραφικά διαμερίσματα της περιοχής της.
3. Όλα τα μέλη της Ένωσης διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή με πλήρη δικαιώματα και μετά τη συνταξιοδότησή τους.
4. Ως επίτιμα μέλη εγγράφονται καταξιωμένοι πολίτες της χώρας μας ,και της αλλοδαπής οι οποίοι έχουν διαπρέψει με την προσφορά τους στον κοινωνικό , στον λογοτεχνικό , στον επιστημονικό ή στον πολιτικό τομέα .

ΑΡΘΡΟ 6

1. Τα μέλη της Ένωσης διακρίνονται σε δόκιμα , τακτικά και επίτιμα .
2. Για να εγγραφεί κανείς δόκιμο μέλος, πρέπει κατά τον χρόνο που εξετάζεται η αίτησή του από το διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα επόμενο άρθρο:
α) Να είναι Έλληνας πολίτης ή Έλληνας το γένος και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να έχει συμπληρώσει το 21 ο έτος της ηλικίας του και να μην είναι πάνω από 35 ετών.
β) Να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κλοπή, υπεξαίρεση, εκβιασμό, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, ψευδή καταμήνυση, παραχάραξη, κιβδηλεία και προσβολή των ηθών. Και γενικά να μην έχει διαπράξει ποινικό αδίκημα το οποίο να επισύρει ποινή φυλάκισης ανώτερη των τριών (3) ετών. Με εξαίρεση παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. Η μη καταδίκη αποδεικνύεται με πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου, που ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει μαζί με άλλα δικαιολογητικά.
γ) Να είναι μόνιμος κάτοικος στην περιοχή της Ένωσης.
δ) Να έχει τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
ε) Να έχει τριετή τουλάχιστον συνεχή έμμισθη υπηρεσία συντάκτη σε ημερήσια εφημερίδα που εκδίδεται στην περιοχή Πελοποννήσου – Ηπείρου και όλων των ελληνικών νήσων, που να απασχολεί τουλάχιστον δύο συντάκτες. Για τα δε, ραδιοτηλεοπτικά Μ.Μ.Ε., πενταετή.
στ) Ο μισθός του να είναι ίσος τουλάχιστον με το κατώτατο όριο μισθού που προβλέπει η εκάστοτε συλλογική σύμβαση εργασίας για τα μέλη της.
ζ) Να είναι ασφαλισμένος ως συντάκτης με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στο ΙΚΑ και το ΤΣΠΕΑΘ ή ανάλογο ασφαλιστικό οργανισμό και να έχει καταβάλει εισφορές σ’ αυτό τριών (3) τουλάχιστον ετών, για τους συντάκτες εφημερίδων και 5 ετών για τα ραδιοτηλεοπτικά Μ.Μ.Ε.
η) Να μην συνδέεται με συγγένεια εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού με εκδότη ή ιδιοκτήτη εφημερίδας ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού.
3. Στην κατηγορία των τακτικών μελών, μετατάσσονται τα δόκιμα μέλη, αφού παρέλθουν δύο (2) έτη από την επανυποβολή δικαιολογητικών του ΙΚΑ, από την εγγραφή τους στην Ένωση. Για τους κατόχους πτυχίου Ανώτατης Σχολής, ο χρόνος θα είναι επίσης δύο (2) έτη.
4. Τα επίτιμα μέλη δεν μπορούν να εγγραφούν ποτέ ως δόκιμα ή ως τακτικά , ούτε δικαιούνται να υποβάλλουν αίτηση προς τούτο .

ΑΡΘΡΟ 7 – ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Για να εγγραφεί κανείς μέλος της Ένωσης πρέπει να υποβάλει στο διοικητικό συμβούλιο κατά το μήνα Οκτώβριο αίτηση, που πρέπει να συνοδεύεται από:
α) Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου.
β) Υπεύθυνη δήλωση για τη μόνιμη κατοικία του και την ακριβή διεύθυνσή του.
2. Το διοικητικό συμβούλιο κρίνει την αίτηση εγγραφής συνεκτιμώντας το εν γένει ήθος του αιτούντα και την προσήλωσή του στην επαγγελματική δεοντολογία. Η απόφασή του εκδίδεται εντός του Δεκεμβρίου του ιδίου έτους που υποβλήθηκε η αίτηση. Αν κάποιο από τα μέλη διαφωνεί με την εγγραφή του νέου μέλους, έχει δικαίωμα να υποβάλλει ένσταση, εντός 15 ημερών.
3. Εάν εγκριθεί η αίτηση εγγραφής, ο υποψήφιος καθίσταται μέλος από την ημέρα καταβολής στο Ταμείο της Ένωσης του προκαθορισμένου δικαιώματος εγγραφής, οπότε και εγγράφεται στο Μητρώο των μελών της.
4. Εάν απορριφθεί η αίτηση, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη γενική συνέλευση η οποία αποφασίζει τελεσίδικα για την εγγραφή του ή μη.
5. Μετά την εγγραφή του υποψήφιου μέλους στο Μητρώο της Ένωσης ο Γενικός Γραμματέας κοινοποιεί την απόφαση στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (Τ.Ε.Α.Σ.), το οποίον, σύμφωνα με το Καταστατικό του, οφείλει να το εγγράψει στα Μητρώα του.
6. Δεν εγγράφονται στην Ένωση όσοι χρησιμοποιήθηκαν από τους εργοδότες τους σαν απεργοσπάστες και χαρακτηρίστηκαν έτσι με σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης.
7. Τα ονόματα των εγγραφομένων στην Ένωση γνωστοποιούνται σε όλα τα μέλη, τα οποία έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, κατά της εγγραφής εντός μηνός. Το Δ.Σ. αποφασίζει επί της ενστάσεως και εφόσον την αποδεχθεί ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να προσφύγει στην πρώτη γενική συνέλευση η οποία αποφασίζει τελεσίδικα για την εγγραφή του ή μη .
8. Μετεγγραφή : Μέλη άλλων Ενώσεων τα οποία συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 παράγραφος 2 και άρθρου 6 παράγραφοι ζ και η . Για την εγγραφή τους δε , ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις ως άνω παραγράφους του παρόντος άρθρου.
9. Τα επίτιμα μέλη θα εγγράφονται στην Ένωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 8 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις :
α) Να ασκούν τη δημοσιογραφία ευσυνείδητα και με καλή πίστη και να επιδεικνύουν ήθος, διαγωγή και συμπεριφορά ανάλογη με το λειτούργημα που ασκούν.
β) Να μην χρησιμοποιούν για την επαγγελματική και κοινωνική άνοδό τους μέσα ηθικά και νομικά απαράδεκτα.
γ) Να μην επιδιώκουν προσωπικά πλεονεκτήματα σε βάρος του συνόλου των μελών και να μην δέχονται δώρα για την δημοσιογραφική τους εργασία.
δ) Να τηρούν γενικώς όλους τους κανόνες της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, να μην αποκαλύπτουν τις πηγές των πληροφοριών τους και να υπερασπίζονται σε κάθε περίπτωση την ελευθεροτυπία.
ε) Να πειθαρχούν στις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου και των γενικών συνελεύσεων της Ένωσης και να εκπληρώνουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς αυτή.
στ) Να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του Καταστατικού.
ζ) Για τα επίτιμα μέλη δεν ισχύει καμία από τις ανωτέρω υποχρεώσεις .

ΑΡΘΡΟ 9 – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Ένωσης δικαιούνται:
α) Να μετέχουν στις γενικές συνελεύσεις και ενώπιον αυτών να ελέγχουν τις πράξεις των οργάνων της Ένωσης.
β) Να εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Πειθαρχικών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου και να εκλέγονται μέλη των οργάνων αυτών.
γ) Να εφοδιάζονται με θεωρημένα από τις αρμόδιες αρχές Δελτία Αναγνωρίσεως (επαγγελματικές ταυτότητες).
δ) Να ζητούν τη συμπαράσταση της Ένωσης, όταν αντιμετωπίζουν εργασιακές διαφορές ή άλλα επαγγελματικά προβλήματα.
ε) Τα επίτιμα μέλη δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα αντίστοιχο αυτών που έχουν τα δόκιμα και τα τακτικά μέλη .

ΑΡΘΡΟ 10 – ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αυτεπάγγελτα ή έπειτα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, αποφασίζει τη διαγραφή μέλους στις κάτωθι περιπτώσεις:
α) Εάν το μέλος απολέσει ένα ή περισσότερα προσόντα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος ως προϋποθέσεις εγγραφής.
β) Εάν αποστερηθεί του δικαιώματος ασκήσεως του δημοσιογραφικού επαγγέλματος με δικαστική απόφαση.
γ) Εάν εκούσια διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος για μια τριετία, με εξαίρεση τη διακοπή λόγω συνταξιοδοτήσεως.
δ) Εάν προσληφθεί σε δημόσια υπηρεσία ή ΝΠΔΔ, ή δημόσια επιχείρηση, που είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του δημοσιογράφου ή ασκεί άλλο επάγγελμα ή επιτήδευμα.
ε) Εάν καταστεί ολικά ή μερικά ιδιοκτήτης ημερήσιας εφημερίδας ή μέτοχος στην ιδιοκτησία της ή με οποιονδήποτε έμμεσο τρόπο.
στ) Εάν αλλάξει τόπο μονίμου διαμονής και εργάζεται εκτός της περιοχής της Ένωσης, σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τέσσερα έτη.
ζ) Εάν εγγραφεί ως μέλος σε άλλη Ένωση Συντακτών.
2. Μέλη που καθυστερούν την καταβολή της μηνιαίας εισφοράς δεν δικαιούνται να ψηφίζουν στις συνελεύσεις.
3. Μέλος που καθυστερεί περισσότερες από 12 μηνιαίες εισφορές διαγράφεται υποχρεωτικά και αυτεπάγγελτα από το Δ.Σ., αλλά επανεγγράφεται αυτοδικαίως όταν καταβάλει τα οφειλόμενα.
4. Κάθε μέλος δικαιούται να αποχωρήσει οποτεδήποτε από την Ένωση, υποβάλλοντας σχετική έγγραφη δήλωση προς το Δ.Σ. Το μέλος που αποχωρεί δεν έχει δικαίωμα στην περιουσία της Ένωσης.
5. Διαγράφεται ένα μέλος αν απουσίασε αδικαιολόγητα από τρείς διαδοχικές Γενικές Συνελεύσεις των τακτικών μελών της Ένωσης.
6. Δεν διαγράφονται οι συνταξιούχοι – μέλη της Ένωσης.
7. Μέλη που χωρίς την δική τους υπαιτιότητα καθίστανται μακροχρόνια άνεργοι και έχουν συμπληρώσει το 50ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον έχουν συμ0πληρώσει 25ετία ως εργαζόμενοι δημοσιογράφοι και έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης στο Ταμείο κύριας ασφάλισης (ΤΣΠΕΑΘ) , δεν διαγράφονται με εξαίρεση αυτούς που έχουν καταστεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο , άμεσο ή έμμεσο , ιδιοκτήτες Μ.Μ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 11 – ΤΗΡΗΤΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα βιβλία:
α) Μητρώο των μελών, με αύξοντα αριθμό, το ονοματεπώνυμο για κάθε μέλος, διεύθυνση, επάγγελμα, έτος γέννησης, ιθαγένεια και ημερομηνία εγγραφής και διαγραφής.
β) Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Διοίκησης και των Συνελεύσεων των μελών.
γ) Μηχανογραφικά ως εξής : 1. γενικό ημερολόγιο εισπράξεων και πληρωμών , 2. ισοζύγιο Λογιστικής , 3. γενικό καθολικό .
δ) «Περιουσίας», που να εμφανίζεται λεπτομερώς η περιουσία της Ένωσης.
2. Όλα τα ανωτέρω βιβλία, πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 12 – ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Όργανα της Ένωσης είναι: Η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή και τα Πειθαρχικά Συμβούλια και το Διοικητικό Συμβούλιο του Μουσείου Τύπου .

ΑΡΘΡΟ 13 – ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Την Ένωση διοικεί πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία και από ενιαίο κατάλογο υποψηφίων (κοινό ψηφοδέλτιο). Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.
2. Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίαση του, υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος μέλους του, συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία.
3. Το Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
α) Διοικεί υπεύθυνα την Ένωση με βάση τους ισχύοντες νόμους περί επαγγελματικών σωματείων και το παρόν καταστατικό, το οποίο οφείλει να τηρεί πιστά.
β) Διαχειρίζεται την περιουσία της.
γ) Εκτελεί τις αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων.
δ) Διορίζει το υπαλληλικό προσωπικό της Ένωσης και καθορίζει την αντιμισθία του.
ε) Αποφασίζει την κήρυξη απεργίας, εφόσον συντρέχουν επείγοντες και σοβαροί λόγοι , τους οποίους κρίνει αυτό.
4. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Συμβουλίου, σε αναπλήρωσή του καλεί ο πρόεδρος τον κατά σειρά επιλαχόντα. Εάν δεν υπάρχουν επιλαχόντες, συγκαλείται γενική συνέλευση για την εκλογή νέου συμβουλίου. Σε περίπτωση παραιτήσεων τριών μελών, λόγω διοικητικής κρίσης συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση για εκλογή νέου Δ.Σ.
5. Η αντικατάσταση του Προέδρου επέρχεται, αν αυτός για οποιοδήποτε λόγο κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του για τρείς συνεχόμενους μήνες. Το Δ.Σ. συνέρχεται και εκλέγει νέο Πρόεδρο, σύμφωνα με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου. Και γίνεται νέα αναδιάρθρωση στο Δ.Σ.
6. Η παραίτηση όλου του Δ.Σ. πριν λήξει η θητεία του υποβάλλεται σε έκτακτη γενική συνέλευση, η οποία και αποφασίζει πως θα αντιμετωπισθεί η διοικητική κρίση.
7. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρίστανται τρία τουλάχιστον εκ των μελών αυτού. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. προεδρεύει ο Πρόεδρος ή αν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται ο Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
8. Το Δ.Σ. δύναται να συνιστά τμήματα της Ένωσης σε πόλεις όπου εργάζονται πέντε τουλάχιστον μέλη της , τα οποία θα εκλέγουν και τον εργασιακό τους εκπρόσωπο ,ο οποίος θα εκπροσωπεί το Δ.Σ. της Ένωσης για εργασιακά ζητήματα της περιοχής του .
9. Το διαχειριστικό έτος αρχίζει την 1 η Ιανουαρίου και λήγει την 31 η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΑΡΘΡΟ 14 – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Εκπροσωπεί την Ένωση ενώπιον των αρχών και των δικαστηρίων, ως και έναντι παντός τρίτου.
β) Καλεί σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του, καθώς και των γενικών συνελεύσεων και υπογράφει τα πρακτικά τους.
γ) Συνυπογράφει με τον ταμία τα γραμμάτια εισπράξεων και με ταμία και τον γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών.
2. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, για διάστημα μικρότερο των τριών μηνών αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος. Εάν κωλύεται και αυτός, καθήκοντα προέδρου ασκεί ο πρεσβύτερος σύμβουλος. Εάν το κώλυμα προέδρου συνεχισθεί για διάστημα των τριών μηνών, εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 13, παρ.5 του παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 15 – Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1. Ο Γενικός Γραμματέας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Συντάσσει και συνυπογράφει με τον πρόεδρο τα έγγραφα της Ένωσης. Συνυπογράφει επίσης τα πρακτικά συνεδριάσεων του Δ.Σ. και τα εντάλματα πληρωμών.
β) Τηρεί τα βιβλία της Ένωσης, δηλαδή 1) Τα βιβλία Πρακτικών του Δ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, 2) Το Πρωτόκολλο Αλληλογραφίας, 3) Το Μητρώο των μελών, 4) Οποιοδήποτε άλλο βιβλίο κρίνεται αναγκαίο.
γ) Τηρεί το Αρχείο της Ένωσης και φυλάσσει τη σφραγίδα της, ή άλλο μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Τον γενικό γραμματέα, όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνει άλλο μέλος του Δ.Σ. οριζόμενο από τον Πρόεδρο.

ΑΡΘΡΟ 16 – Ο ΤΑΜΙΑΣ

1. Ο Ταμίας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Φροντίζει να γίνονται έγκαιρα οι εισπράξεις των εσόδων και οι πληρωμές των δαπανών της Ένωσης.
β) Φροντίζει να ενημερώνονται έγκαιρα και με ακρίβεια τα λογιστικά βιβλία της Ένωσης και να συγκεντρώνονται και ταξινομούνται τα παραστατικά εισπράξεων και πληρωμών.
γ) Υποβάλλει ανά τρίμηνο συνοπτική έκθεση για την οικονομική κατάσταση της Ένωσης και στο τέλος κάθε έτους απολογισμό και ισολογισμό του λήγοντος και προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
2.Ο ταμίας για τις επείγουσες δαπάνες της Ένωσης δικαιούται να κρατεί στα χέρια του χρηματικό ποσό μέχρι 3.000 ευρώ .
3. Τον ταμία, όταν απουσιάζει αντικαθιστά άλλο μέλος του συμβουλίου, που υποδεικνύεται από το Δ.Σ.
4. Εάν ο ταμίας δεν εκτελεί τα οριζόμενα με το άρθρο τούτο, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος από το αξίωμα του με απόφαση του Δ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 17 – ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Τριμελής Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) εκ των μελών της Ένωσης που εκλέγονται σε γενική συνέλευση, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση του Δ.Σ. Για να εκτελέσει το έργο της, έχει δικαίωμα, όταν κρίνει αναγκαίο, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα της Ένωσης.
2. Η Ε.Ε. υποχρεούται να συντάσσει στο τέλος κάθε έτους έκθεση για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. στον οικονομικό τομέα. Την έκθεση αυτή υποχρεούται το Δ.Σ. να κοινοποιεί σε όλα τα μέλη με Δελτίο Πληροφοριών. Στο τέλος της θητείας του Δ.Σ., δικαιούται η Ε.Ε. να περιβάλει στην έκθεσή της και κρίσεις για την όλη δραστηριότητα του απερχόμενου συμβουλίου.
3. Η Ε.Ε. τηρεί βιβλίο Πρακτικών για τις συνεδριάσεις της, στο οποίο καταχωρίζει και τις εκθέσεις των ελέγχων που ενεργεί.

ΑΡΘΡΟ 18 – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

1. Τα πειθαρχικά όργανα εκλέγονται από την γενική συνέλευση και είναι δύο:
α) Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τρία μέλη και συγκαλείται είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από έγκληση.
Δικαίωμα να εκλεγούν σε αυτό έχουν τα μέλη, τα οποία είναι τουλάχιστον για δύο έτη τακτικά μέλη της Ένωσης.
β) Το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι πενταμελές. Δικαίωμα να εκλεγούν σε αυτό θα έχουν τα μέλη, τα οποία είναι τουλάχιστον για πέντε έτη τακτικά μέλη της Ένωσης. Το δευτεροβάθμιο συμβούλιο θα συνεδριάζει κατόπιν έφεσης του διωκομένου μέλους, η δε απόφασή του είναι τελεσίδικη και δύναται να προσβληθεί από τον ενδιαφερόμενο, σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 88 παρ. 2 του Α.Κ..
Επίσης θα επιλαμβάνεται για τυχόν παραβάσεις των μελών του Δ.Σ. της Ένωσης.
2. Μετά την συγκρότησή τους σε σώμα θα εκλέγουν πρόεδρο και γραμματέα.
3. Αν υποπέσει σε παράπτωμα κάποιο μέλος του Πρωτοβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου ή του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, αυτό αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

ΑΡΘΡΟ 19 – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ

1. Ασκούν πειθαρχική εξουσία έναντι όλων ανεξαιρέτως των μελών .
2. Ελέγχουν αν η συμπεριφορά του διωκομένου μέλους συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.
3. Εξετάζουν το βαθμό καταλογισμού και υπαιτιότητας του παραβάτη.
4. Καλούν σε ακρόαση και απολογία το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος.
5. Επιβάλλουν πειθαρχικές ποινές ανάλογες προς τη βαρύτητα του παραπτώματος.
6. Αποφασίζουν επί της ποινής που θα επιβάλλουν δια μυστικής ψηφοφορίας των μελών τους και κατά απόλυτη πλειοψηφία.
7. Οι αποφάσεις που θα λαμβάνονται θα είναι πάντα αιτιολογημένες.

ΑΡΘΡΟ 20 – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο εντός του τελευταίου μηνός της θητείας του καλεί τα μέλη σε γενική συνέλευση προς διενέργεια αρχαιρεσιών. Η Γενική Συνέλευση προεδρεύεται από τριμελές Προεδρείο που εκλέγεται με την έναρξη της διαδικασίας από τα παρόντα μέλη. Ενώπιον της συνέλευσης αυτής το Διοικητικό Συμβούλιο:
α) Προβαίνει σε γενικό απολογισμό των πεπραγμένων του για την τριετή θητεία του που λήγει.
β) Ανακοινώνει τη σχετική έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
γ) Υποβάλλει προς έγκριση τον οικονομικό απολογισμό και τον ισολογισμό της τριετίας.
δ) Ενημερώνει τη συνέλευση για τη θέση στην οποία βρίσκονται τη στιγμή αυτή τα προβλήματα του κλάδου.
2. Τακτική γενική συνέλευση δύναται να καλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο και στο τέλος κάθε λογιστικού έτους, για την έγκριση του οικονομικού απολογισμού, προϋπολογισμού και ισολογισμού και τη λήψη αποφάσεως για την απαλλαγή ή όχι του διοικητικού συμβουλίου με βάση την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να καλεί έκτακτη γενική συνέλευση, αν κρίνει τούτο αναγκαίο για τη συζήτηση σοβαρών ή επειγόντων προβλημάτων. Έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται επίσης υποχρεωτικά, εάν ζητηθεί τούτο από το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των μελών, με έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Στη συνέλευση αυτή δεν επιτρέπεται να συζητηθούν άλλα θέματα, εκτός από τα αναφερόμενα στην αίτηση των μελών που ζήτησαν τη σύγκλησή της.
4. Γενική συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα και ταμειακώς εντάξει μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Σε περίπτωση μη απαρτίας, καλείται εκ νέου το Σώμα, οπότε η απαρτία λογίζεται όταν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) των μελών, αλλιώς καλείται και τρίτη γενκή συνέλευση, οπότε πρέπει να παρίσταται το ένα τέταρτο (1/4) των μελών, αλλά δεν πρέπει σε καμμιά περίπτωση να είναι λιγότερα από είκοσι (20).
5. Κάθε ψηφοφορία στην συνέλευση, που αφορά αρχαιρεσίες, προσωπικά ζητήματα και γενικά ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και κήρυξη απεργίας, είναι μυστική, κάθε άλλη ψηφοφορία γίνεται δι’ανατάσεως ή δι’ονομαστικής κλήσεως, ποτέ όμως δια βοής.
6. Η ψηφοφορία των μελών που διαμένουν εκτός της έδρας της Ένωσης, αφορώσα τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου , της Ελεγκτικής Επιτροπής , των πειθαρχικών οργάνων , Αντιπροσώπων της ΠΟΕΣΥ και του Συμβουλίου του Μουσείου Τύπου μπορεί να γίνει με συστημένες επιστολές προς την Εφορευτική Επιτροπή ( ποστ-ρεσταντ).
6α Οι συνταξιούχοι -μέλη ακόμα και αυτοί που διαμένουν στην έδρα της Ένωσης , μπορούν να ψηφίζουν , για τις αρχαιρεσίες όλων των οργάνων της , με συστημένες επιστολές προς την Εφορευτική Επιτροπή ( ποστ-ρεσταντ)
7. Δεν δικαιούται ψήφου μέλος εάν η απόφαση αφορά την επικύρωση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ της Ένωσης αφενός και του μέλους αφετέρου ή της συζύγου του ή συγγενούς του εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού.
8. Για την λήψη αποφάσεων περί τροποποιήσεως του καταστατικού ή περί διαλύσεως της Ένωσης, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου (1/2), τουλάχιστον, των μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων κατά τη γενική συνέλευση.
9. Στην γενική συνέλευση την απολογιστική απαγορεύεται η εκλογή στο Προεδρείο μελών του απερχόμενου Δ.Σ. και των μελών που είναι υποψήφιοι στα υπό εκλογήν όργανα.
10. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι .

Άρθρο 20Α – ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το Μουσείο διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο , που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση , με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα υπόλοιπα όργανα της Ένωσης . Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής
1) Το νεοεκλεγέν Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίασή του , υπό την προεδρία του πλειοψηφίσαντος μέλους του συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει πρόεδρο και γραμματέα . Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Μουσείο , ενώ ο Γραμματέας ευθύνεται για την τήρηση των βιβλίων των πρακτικών . Απαραίτητη για την λήψη οποιασδήποτε απόφασης είναι η συμμετοχή τουλάχιστον δύο μελών .Οι αποφάσεις τους θα λαμβάνονται κατά πλειοψηφία . Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.
2) Αρμοδιότητες του Δ.Σ.
α) Φροντίζει υπεύθυνα για την λειτουργία του Μουσείου , την συντήρηση των χώρων του και για την προστασία του υλικού που βρίσκεται σε αυτό.
β) Αποφασίζει τις εκδόσεις βιβλίων και την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που θα συμβάλλουν στην προβολή του Μουσείου , λαμβάνοντας έγκριση γι’ αυτά από το Δ.Σ. της Ένωσης .
γ) Ενημερώνει το Δ.Σ. της Ένωσης ετησίως και πριν από κάθε τακτική συνέλευση για τα πεπραγμένα του Μουσείου .

ΑΡΘΡΟ 21

1. Οι προσκλήσεις για τη γενική συνέλευση γίνονται από τον Πρόεδρο, υπογράφονται και από τον γενικό γραμματέα και αποστέλλονται ταχυδρομικά στα μέλη, δέκα (10) τουλάχιστον, ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα της γενικής συνέλευσης.
2. Η πρόσκληση γράφει λεπτομερώς τον τόπο που θα συνέλθει η συνέλευση (πόλη και διεύθυνση), το χρόνο (ημέρα, μήνα, έτος και ώρα) της συνεδρίασης και τα προς συζήτηση θέματα.
3. Η σύγκληση γενικής συνέλευσης γνωστοποιείται επίσης και με δημοσίευση της πρόσκλησης στις εκδιδόμενες ημερήσιες εφημερίδες της έδρας της Ένωσης, τουλάχιστον (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία της.

ΑΡΘΡΟ 22 – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα της Ένωσης έχουν μόνον τα τακτικά μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει.
2. Πληρωμή καθυστερούμενων εισφορών μπορεί να γίνει και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών, πριν την ψηφοφορία.
3. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελεγκτικής Επιτροπής των Πειθαρχικών Συμβουλίων , των αντιπροσώπων για το συνέδριο και τις αρχαιρεσίες της (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.) και του Δ.Σ. του Μουσείου Τύπου , υποβάλλουν εγγράφως αιτήσεις υποψηφιότητας προς το Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης.
3.α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.Σ.Υ. :
α) Οι Αντιπρόσωποι της Ένωσης , που επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα προς εκλογή στο Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Σ.Υ. ή σε άλλο όργανο της , μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία είτε ατομικά είτε να εντάσσονται στο ενιαίο ψηφοδέλτιο της Ένωσής μας .
β) Οι εκλεγέντες οφείλουν να τηρούν πιστά τα άρθρα του καταστατικού της Ένωσης και να δεσμεύονται σε όλες τις αποφάσεις του Δ.Σ. της και της Γενικής Συνέλευσης της και γενικά να διασφαλίζουν τα συμφέροντα της Ένωσης .
γ) Τέλος οφείλουν να ενημερώνουν , άμεσα , το Δ.Σ. της Ένωσης για οιαδήποτε απόφαση λαμβάνει το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Σ.Υ.
4. Επιτυχόντες θεωρούνται εκείνοι οι υποψήφιοι, που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους, σε ισοψηφία Δε, γίνεται κλήρωση. Από τους επιτυχόντες θεωρούνται εκλεγέντες ως τακτικά μέλη για το Διοικητικό Συμβούλιο οι πέντε (5) και οι τρεις (3) πρώτοι για το Δ.Σ. του Μουσείου Τύπου κατά σειρά επιτυχίας και για την Ελεγκτική Επιτροπή οι τρεις (3) πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας. Επίσης για τα πειθαρχικά συμβούλια οι τρεις (3) πρώτοι για το πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και τέσσερις (4) πρώτοι για το δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Αν κάποιος υποψήφιος δηλώνει υποψηφιότητα και για τα δύο όργανα, και εκλεγεί να επιλέγει ένα εξ’ αυτών, όλοι δε οι υπόλοιποι θεωρούνται επιλαχόντες.
5. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής της οποίας τα μέλη εκλέγονται από τη σύνέλευση.
6. Η Εφορευτική Επιτροπή αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά της, τοποθετεί σε τραπέζι την ψηφοδόχο, η οποία σφραγίζεται. Μετά διανέμει σε όλα τα παριστάμενα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου από ένα ψηφοδέλτιο λευκό ή έντυπο και προσκαλεί τους εκλογείς να ψηφίσουν, υποδεικνύοντας τον τρόπο ψηφοφορίας. Κάθε ψηφοφόρος, προσερχόμενος μετά την εξακρίβωση της ταυτότητάς του από τον έλεγχο στο Μητρώο των μελών, εάν έχει ή όχι δικαίωμα ψήφου, ρίχνει το ψηφοδέλτιό του στην ψηφοδόχο, αφού προηγουμένως αναγράφει στον τηρούμενο ονομαστικό πίνακα των ψηφισάντων, το ονοματεπώνυμό του και ο αριθμός Μητρώου. Επίσης αποσφραγίζονται οι φάκελοι των ψηφισάντων μελών με αλληλογραφία και ρίχνονται τα ψηφοδέλτια στην ψηφοδόχο. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας προβαίνει στη διαλογή των ψήφων. Μετά το αποτέλεσμα της διαλογής, ανακηρύσσει τους κατά σειρά επιτυχόντες για το Δ.Σ., την Ελεγκτική Επιτροπή και τα Πειθαρχικά Συμβούλια και το Δ.Σ. του Μουσείου Τύπου , καθορίζοντας και τη σειρά των επιλαχόντων, ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο κάθε υποψήφιος.
7. Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την εκλογή, τις ψήφους και ανακηρύξεις των επιτυχόντων τακτικών μελών του Δ.Σ., της Ελεγκτικής Επιτροπής, των Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Συμβουλίου του Μουσείου Τύπου και του καθορισμού της σειράς των επιλαχόντων, το δε πρακτικό υπογράφεται από τα μέλη της και τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης και μετά παραδίνεται με όλα τα σχετικά της εκλογής στον Πρόεδρο του Δ.Σ. με απόδειξη παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 23 – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

1. Πειθαρχικά παραπτώματα αποτελούν για όλα τα μέλη της Ένωσης (δόκιμα-τακτικά), οι κάτωθι πράξεις:
α) Η παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπει το άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού.
β) Η αναξιοπρεπής διαβίωση, που μπορεί να δημιουργήσει στην κοινωνία δυσμενή εντύπωση για το δημοσιογραφικό επάγγελμα.
γ) Η έλλειψη της καλώς νοούμενης συναδελφικής αλληλεγγύης.
δ) Η διάπραξη αδικήματος, που προκάλεσε δημόσιο σκάνδαλο.
ε) Η διάπραξη αδικήματος, για το οποίο καταδικάσθηκε τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών, με εξαίρεση αυτή του αρθρ.6 παρ.2.υποπαρ.β.
2. Για παραπτώματα της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλονται οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:
α) Επίπληξη έγγραφη.
β) Επίπληξη έγγραφη με ανακοίνωση της δια του Δελτίου Πληροφοριών.
γ) Ανάκληση στην τάξη.
δ) Προσωρινή διαγραφή από την Ένωση μέχρι έξι μηνών.
ε) Προσωρινή διαγραφή από την Ένωση μέχρι δώδεκα μηνών.
στ) Οριστική διαγραφή από την Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 24 – ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ

1. Η Ένωση δεν διαλύεται, παρά μόνο εάν παραμείνουν λιγότερα από δέκα (10) μέλη ή εάν συντρέχουν οι οριζόμενοι λόγοι από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Νόμου. Σε κάθε περίπτωση για τη διάλυση της Ένωσης απαιτείται η παρουσία στη γενική συνέλευση του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον, των τακτικών και ταμειακώς εντάξει μελών, η δε απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων (άρθρο 18 παρ. 8).
2. Όταν διαλυθεί η Ένωση ενεργείται εκκαθάριση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και της νομοθεσίας «περί Σωματείων και Ενώσεων».

ΑΡΘΡΟ 25

Η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου και Νήσων έχει σφραγίδα κυκλική με τις λέξεις: «ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΝΗΣΩΝ» και στο κέντρο σύμπλεγμα με τα αρχικά στοιχεία «Ε.Σ.».

ΑΡΘΡΟ 26

Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό θα ρυθμίζεται από τη σχετική νομοθεσία και σχετικές αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων των μελών της Ένωσης που πρέπει να στηρίζονται πάντοτε στην περί Σωματείων και Ενώσεων Νομοθεσία.
Το καταστατικό αυτό εγκρίθηκε ομόφωνα και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο από τα παρακάτω μέλη της Ένωσης στο Ναύπλιο στις 3 Νοεμβρίου 2007.